menu b-sitemap-thmenu b-contact-th menu b-th-thmenu b-eng-th1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค
รับสมัครถึง 15 ตุลาคม 2558
รับสมัคร ผู้อำนวยการ สวทช.
รับสมัครถึง 20 พฤศจิกายน 2558
Starch Update 2015
3-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
หนังสือต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม
รวบรวมผลงานของ สวทช. ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หนังสือ The Power of R&D
พลังงานวิจัย ขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน
แอปพลิเคชั่น TBRC
อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ
แอปพลิเคชัน Thai-Fungi
สื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
Life Sciences in Thailand
Special publication with The Scientist
Thailand Biotech Guide 2015/2016
Technologies Developed for Elderly People
Biotechnology Gallery
Collection of our products and technologies

ข่าวสารองค์กร 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิจัยในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา  
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
  5.  คุณสมบัติอื่น ตามขอบเขตของงาน (TOR)

กำหนดยื่นซองสอบราคา
เริ่มตั้งแต่วันที่  13 – 23  มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ ห้อง 115 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
       ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 09.30 น. ณ ห้อง 127/2 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดเปิดซองสอบราคา
        ในวันที่ 27  มกราคม พ.ศ.2558  ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 127/2 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ มาเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 13 – 23  มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. (ในวันทำการของศูนย์) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-6700 ต่อ 3114 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th


    ประกาศ  ณ  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2558


    (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)
                              ผู้อำนวยการ
                                 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


     web-biotec 39  web-biotec 41  web-biotec 43

     National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
     113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
     Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
     Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5

 
build-17