คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2539

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ส่งศรี กุลปรีชา เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เหรัญญิก
คุณจิรนันท์ ผู้พัฒน์ ประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ปฏิคม
ดร.จิราภรณ์ สุขุมาวาสี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด กรรมการ
คุณพีระชัย เลิศกุศล กรรมการ
คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินดา ยุ่นฉลาด กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล กรรมการ