คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2550

 

ดร.พิเชฐ อิฐกอ นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง เหรัญญิก
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ประชาสัมพันธ์
ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล ปฏิคม
รองศาสตราจารย์ บุษยา บุนนาค กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ กรรมการ
ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล กรรมการ