subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
oil palm

พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมผลผลิตสูงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศประเทศไทย 

นักวิจัยไบโอเทคและหน่วยงานพันธมิตรได้พัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ AKG Tenera โดยใช้เทคโนโลยีจีโนม ทำให้ได้ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย ปาล์มน้ำมันลูกผสม AKG Tenera ให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่ออายุ 8 ปี โดยมีอัตราการให้น้ำมันต่อทะลายสูง เฉลี่ย 25-26 % เนื้อหนา กะลาบาง ลักษณะลำต้นสูงปานกลาง ความสูงเฉลี่ย 40-50 ซม./ปี ซึ่งสะดวกแก่การเก็บเกี่ยว และดูแลรักษา สามารถปรับตัวได้ดีและให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปีในทุกพื้นที่ ในทุกสภาพอากาศ สามารถทนแล้งได้นาน 90 วัน ได้ทดสอบปลูกในภาคอีสาน ณ สถานีทดลองเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองคายแล้ว

งานวิจัยและพัฒนานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ปัจจุบัน สวก. ได้กระจายต้นกล้าพันธุ์นี้ไปยังเกษตรกรแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556