subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Pickled Mustard Greens

เทคโนโลยีต้นเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการหมักผักกาดดองเปรี้ยว 

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด นักวิจัยได้คัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นต้นเชื้อในการหมักผักกาดเขียวปลีเปรี้ยว เพื่อทดแทนการหมักแบบธรรมชาติที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอและเสี่ยงต่อการปนเปื้อน นอกจากนี้ การใช้ต้นเชื้อหมักทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่าเนื่องจากมีปริมาณของสารประกอบเอมีนต่ำกว่าผักกาดดองที่หมักแบบธรรมชาติ

เทคโนโลยีนี้ได้ถ่ายทอดให้กับบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป