subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Pufa

เทคโนโลยีผลิตกรดไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกจากจุลินทรีย์ 

นักวิจัยไบโอเทคพัฒนากระบวนการผลิตกรดไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ จุลินทรีย์ทะเล และเชื้อรา โดยการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพจากแหล่งธรรมชาติ และพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการหมัก ทั้งในอาหารเหลว และอาหารแข็ง ทำให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุนในการผลิต ที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารเสริม เป็นต้น 

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทค