subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Organe

ต้นพันธุ์ส้มปลอดโรค

ปัจจุบันเกษตกรผู้ปลูกส้มพบปัญหาการระบาดของโรคส้มทั่วประเทศ คือ “โรคกรีนนิ่ง” และ “โรคทริสเตซ่า” ซึ่งทำความเสียหายร้ายแรงแก่พืชในตระกูลส้มเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มเช้ง ส้มโอ และมะนาว เป็นต้น  โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากโรคระบาดร้ายแรงนี้ คือ การเริ่มปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค

ไบโอเทค ร่วมกับสวนส้มเอ็ม เค จังหวัดเชียงใหม่ สร้างต้นพันธุ์ส้มปลอดโรคด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ต้นส้มเหล่านี้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อนำไปปลูก โดยการนำส่วนยอดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชักนำให้ต้นพันธุ์มีการสร้างราก และมีการเจริญของลำต้นและใบอย่างสมบูรณ์ ก่อนการย้ายออกปลูกสู่โรงเรือนอนุบาลต้นกล้า และสู่แปลงปลูกต่อไปตามลำดับ

ปัจจุบัน ต้นส้มปลอดโรคเหล่านี้อยู่ในระหว่างการปลูกทดสอบที่สวนส้ม เอ็มเค อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่