subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Ethanol-by-Produc

จากตะกอนเปียกหลังการผลิตเอทานอลสู่อาหารสัตว์

ในกระบวนการผลิตเอทานอล สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซิน ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E10 และ E85 เป็นต้น นั้น ได้ตะกอนเปียกเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำนวนมาก งานวิจัยนี้มีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของตะกอนเปียก โดยใช้เทคโนโลยีการหมักด้วยจุลินทรีย์ จากการพัฒนากระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมักที่มีค่าทางโภชนะที่เหมาะกับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก และยังมีกรดไขมันจำเป็นโอเมก้าหก ชนิดกรดแกมม่าลิโนเลอิก (Gamma-Linoleic Acid) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพของสัตว์ จึงนำไปสู่าการขยายการหมักจุลินทรีย์ ปัจจุบันผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตในระดับขยายและประเมินผลความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตะกอนเปียกหมัก ก่อนที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่อไป