subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food08

น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสก่อโรคพืช

การตรวจวินิจฉัยโรคพืชมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านระบาดวิทยา การจัดการควบคุมโรค การคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน และการตรวจรับรองความปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นไบโอเทคได้มีการศึกษาและพัฒนาแอนติบอดีสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสก่อโรคพืชในกลุ่มเจมินีไวรัส ทอสโพไวรัส และ โพทีไวรัส ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้สามารถใช้ตรวจไวรัสดังกล่าวด้วยวิธี ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ง่าย มีความถูกต้องแม่นยำ และราคาถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสก่อโรคพืชในกลุ่มเจมินีไวรัส ทอสโพไวรัส และ โพทีไวรัสได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทค