subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
blueAMP

blueAmp ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

โรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ในปลานิลและปลาทับทิม มีผลให้ปลามีอัตราการรอดต่ำ และมีร่องรอยของโรคเหลืออยู่ ทำให้มีลักษณะไม่น่ารับประทาน และไม่สามารถนำไปขายได้

คณะนักวิจัยไบโอเทค พัฒนาชุดตรวจ “blueAmp” ขึ้นเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซีส ซึ่งชุดตรวจนี้ใช้เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียที่อุณหภูมิเดียว โดยการผสมด้วยสี hydroxynaphthol blue (HNB) ทำให้การวิเคราะห์ผลการตรวจทำได้ง่าย ด้วยการสังเกตสีของสารละลายที่เปลี่ยนไปด้วยตาเปล่า โดยถ้าตัวอย่างมีการติดเชื้อ สีจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีฟ้า ส่วนตัวอย่างที่ไม่มีการติดเชื้อสารละลายจะยังคงเป็นสีม่วงตามเดิม ซึ่งชุดตรวจนี้ใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เหมาะที่จะใช้ในการตรวจคัดแยกพ่อแม่พันธุ์ปลา ไข่ปลา และลูกปลา ที่เป็นพาหะ หรือเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค

ปัจจุบันชุดตรวจนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาประสิทธิภาพ ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนที่มีความสนใจจะนำไปผลิตเป็นสินค้าต่อไป