subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
PlantSMART

PlantSMART: ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช

PlantSMART เป็นชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช ที่สามารถตรวจตัวอย่างพืชได้พร้อมกันถึง 96 ตัวอย่าง และแต่ละตัวอย่างสามารถตรวจหาเชื้อได้หลายชนิด ซึ่งชุดตรวจนี้ใช้เทคนิคไมโครอะเรย์ในการพัฒนาทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณการใช้สารที่จับกับเชื้อลง ด้วยความสามารถในการตรวจตัวอย่างได้เป็นจำนวนมากอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ชุดตรวจนี้จึงเหมาะกับภาคอุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์

ปัจจุบันชุดตรวจนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบและประเมินผลร่วมกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์