subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food11 1

ข้าว “กข51” ทนน้ำท่วมฉับพลัน

ข้าว กข51 ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน (Submergence tolerance) โดยได้นำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผสมพันธุ์กับข้าวสายพันธุ์ IR49830 ซึ่งมียีนทนน้ำท่วมฉับพลัน Sub1 ที่อยู่บนโครโมโซมที่ 9 จากนั้นได้ทำการคัดเลือกต้นให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี และใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (Marker assisted selection- MAS) พร้อมกับการผสมกลับ (backcrossing)

ข้าวพันธุ์ กข51 เป็นพันธุ์ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 155 ซม. มีลักษณะเด่นคือ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี การหุงรับประทานใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 และสามารถทนน้ำท่วมฉับพลันในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นได้ 12 วัน ผลผลิตในสภาวะน้ำท่วมฉับพลับสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 736 กิโลกรัม/ไร่ จึงเหมาะสมกับพื้นที่นาน้ำฝนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ข้าว กข51 ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556