subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food16 starter

เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อสำหรับการหมักแหนม

จากการศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการผลิตแหนม คณะนักวิจัยไบโอเทคได้แยกจุลินทรีย์และพัฒนาการเลี้ยง จนได้ต้นเชื้อ และสูตรต้นเชื้อในการผลิตแหนม ให้มีคุณภาพด้านสี กลิ่น รสที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคณะนักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อผงแห้ง เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน เก็บไว้ได้นาน

ปัจจุบันต้นเชื้อบริสุทธิ๋สำหรับการผลิตแหนมด้วยเทคโนโลยีของไบโอเทค ได้มีการผลิตและจำหน่ายแล้วโดย บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบส่วนประกอบของอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย