Get Adobe Flash player

Facebook Fanpage

bgservice

การบริการจำแนกชนิดเชื้อรา
(Fungal Identification Service)

เชื้อราเกี่ยวข้องทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และ ด้านที่เป็นโทษ กับหลายภาคส่วนทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ ส่งผลให้ความต้องการพื้นฐานด้านการจำแนกชนิดเชื้อรามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ เป็นหน่วยงานสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ มีความเชี่ยวชาญและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราในด้านต่างๆ เช่นอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุลเป็นต้น มีการค้นพบราชนิดพันธุ์ใหม่ๆ และมีผลงานวิจัยพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจากการทราบถึงชนิด (species) สกุล (genus) หรือกลุ่มของเชื้อรา ว่าเป็นประเด็นแรกในอันที่จะนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ จึงได้เปิดให้บริการจำแนกเชื้อรา เป็นบริการสาธารณะขึ้น

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ

1. ผู้ใช้บริการ ติดต่อTBRCเพื่อรับคำแนะนำ TBRCสอบถามข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจำแนก

2. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการพร้อมส่งตัวอย่างให้TBRC

3.ห้องปฏิบัติการฯ รับตัวอย่าง ทำการตรวจสอบเชื้อราและแจ้งผลให้ทราบเบื้องต้นว่าจะสามารถจำแนกได้หรือไม่

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ส่งเป็นตัวอย่างเพื่อนำมาทำการคัดแยกเชื้อรา ห้องปฏิบัติการฯ จะรับและทำการตรวจสอบตัวอย่าง และแจ้งผลให้ทราบเบื้องต้นว่าจะสามารถคัดแยกเชื้อราจากตัวอย่างที่ส่งตรวจนี้ได้หรือไม่ จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

4. หากประสงค์จะให้ดำเนินการ TBRCจะแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน แจ้งระเบียบวิธีการชำระค่าบริการ ส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้บริการ

5. เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้น TBRCจะส่งมอบรายงาน ผลการจำแนกให้ผู้ใช้บริการหลังจากผู้ใช้บริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

สามารถทราบผลการจำแนกชนิดเชื้อราภายใน 35 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่าง

นอกเหนือจากชื่อเชื้อราที่ได้รับการจำแนก ผู้ใช้บริการจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการคัดแยก และ/หรือ วิธีการที่ใช้ในการจำแนก

ห้องปฎิบัติการจะทำลายตัวอย่างทันทีภายใน 7 วัน หลังTBRCแจ้งผู้ใช้บริการว่าผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการปกปิดข้อมูลผลการจำแนก เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับทางกฎหมาย

อัตราค่าบริการ

รายการ ค่าบริการ
คัดแยกเชื้อราจากวัสดุส่งตรวจ
(ยังไม่รวมการจำแนก)
500-1,000 บาท/1 สายพันธุ์
บริการแยกสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ 300 บาท/1 สายพันธุ์
ต้องการรับจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้หลังจากการวิเคราะห์ 150 บาท/1 สายพันธุ์
จำแนกเชื้อราโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
- การจัดจำแนกราด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 3,500 บาท/ 1 สายพันธุ์
- แต่ละยีนที่วิเคราะห์เพิ่ม 1,500 บาท/1 สายพันธุ์


ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์เป็นหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก มิได้หวังผลกำไรทางการค้า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเพียงการรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ ค่าธรรมเนียมที่ได้นำมาใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจำแนกเชื้อราต่อไป

การติดต่อขอรับบริการ

งานบริการคัดแยก/จัดจำแนกเชื้อรา มีกำหนดการวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ทุกวันที่ 7 ของแต่ละเดือน ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์หลังจากวันที่ 7 หรือตัวอย่างมีการปนเปื้อนและไม่สามารถแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ได้ภายในวันที่ 7 ตัวอย่างดังกล่าวจะนำไปรอวิเคราะห์ในรอบของเดือนถัดไป

**กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่TBRCก่อนส่งตัวอย่าง

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย  (TBRC)
Attn: งานบริการคัดแยกและจําแนกจุลินทรีย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กลุ่มอาคารนวัตกรรม 2 อาคาร B ชั้น 8 ห้อง 817
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 02-1178000-1, แฟกซ์: 02-1178003
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.tbrcnetwork.net

ข้อมูลพื้นฐานในการคัดแยกและจำแนกเชื้อรา
1. การจำแนกเชื้อราโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม (Molecular Genetic Identification)

• วิธีการ เลี้ยงเชื้อรา สกัดดีเอนเอ ตรวจหาลำดับเบส ตรวจสอบลำดับเบสที่ได้กับลำดับเบสของเชื้อราที่ใกล้เคียงในฐานข้อมูลสากล และจำแนกโดยใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

• ข้อเด่น

  1. ใช้ในการจำแนกเชื้อราที่มีแต่เส้นใยเพียงอย่างเดียว หรือมีลักษณะโครงสร้างสืบพันธุ์ที่ไม่สามารถดำเนินการโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้
  2. ใช้ในการยืนยันผลการจำแนกเชื้อราโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

• ข้อจำกัด

  1. การจำแนกโดยวิธีนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น ชนิดและจำนวนยีนที่ใช้ในการตรวจ
  2. ความละเอียดและแม่นยำในการจำแนกขึ้นอยู่กับข้อมูลเชื้อราในฐานข้อมูลสากล (GenBank) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจำแนกเชื้อราโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อรา ปกติมักนานกว่าการจำแนกจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา

2. การคัดแยกเชื้อราจากวัสดุส่งตรวจ (Isolation)

ให้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกในการคัดแยกเชื้อราด้วยตนเองก่อนส่งมาจำแนก

ในกรณีที่วัสดุส่งตรวจมีเชื้อราปรากฎอยู่ แต่ห้องปฏิบัติการสามารถจำแนกเชื้อราได้จากตัวอย่างนั้นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องคัดแยกเชื้อราจากตัวอย่างมาเลี้ยงเป็นเชื้อบริสุทธิ์บนอาหารสังเคราะห์ ห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ทราบ เพื่อผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคัดแยกเชื้อราจากวัสดุส่งตรวจ

เนื่องจากการคัดแยกเชื้อรา มีรายละเอียดการดำเนินงานแตกต่างกันไปตามวัสดุส่งตรวจ รวมทั้งอาจได้เชื้อราเป็นจำนวนมากซึ่งอาจเกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรติดต่อรับทราบข้อมูลจากTBRCก่อนดำเนินการเป็นแต่ละกรณีไป

 

แบบฟอร์มขอรับบริการคัดแยก/จัดจำแนกเชื้อรา

หลักเกณฑ์

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.