จากงานวิจัย สู่การจัดตั้ง หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)

SBBU เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการก่อตั้งโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2542 เพื่อนำผลงานวิจัยทางด้านกุ้ง และสัตว์อื่นๆ ของ BIOTEC มาพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย์โดยมีการบริหารจัดการภายในหน่วยฯ ที่เป็นอิสระก่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ

about-1about-2

SBBU เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส และรับออกแบบการทดลอง ทางห้องปฏิบัติการและการทดลองในบ่อกุ้ง ทั้งนี้ทางหน่วยฯ มีห้องปฏิบัติการที่รองรับงานบริการต่างๆ คือ

  • ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล (Shrimp Biotechnology Service Lab)
  • ห้องปฏิบัติการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ (Shrimp Biotechnology Web Lab)

about-3

จากห้องปฏิบัติการสู่ฟาร์ม

SBBU มีห้องปฏิบัติการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ (Wet Lab) ที่ทันสมัยและมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อบริการ แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำโครงการวิจัย (Contract Research) และนำข้อมูลงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

about- 9

จากฟาร์มสู่ห้องปฏิบัติการ

ด้วยมาตรฐานระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ของ SBBU พร้อมด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบไวรัสด้วยเทคนิค PCR ทำให้ท่านสามารถไว้วางใจและมั่นใจต่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ SBBU มีประสบการณ์ในการตรวจสอบไวรัสในกุ้งและปลา ตลอดจนการแก้ปัญหาสุขภาพกุ้ง มาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอีกหนึ่งงานหลัก ทำให้ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ของ SBBU มีมาตรฐานสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งไทย

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.