ไบโอเทคกับการพัฒนางานบนพื้นที่สูง


การถ่ายทอดหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน


การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. น่าน


การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เลย


ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตของข้าวสาลี จ. ลำปาง


โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่เยาวชน


ค่ายเยาวชน เรื่องงานวิจัยข้าว


พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์


ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท


โครงการสะเต็มศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่