การถ่ายทอดหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีไบโอเทค ออกอากาศ วันที่ 11 เมษายน 2556
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)
ออกอากาศ วันที่ 18 กันยายน 2552
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549