การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. น่าน

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน BIOTEC กับพื้นที่ปฏิบัติงาน จ.น่าน ออกอากาศ วันที่ 12 สิงหาคม 2551