การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เลย

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชนบท พื้นที่ นาแห้ว ออกอากาศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551