โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่เยาวชน

รายการ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2557
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่เยาวชน
ออกอากาศ วันที่ 4 เมษายน 2556
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ปี 53
ออกอากาศ วันที่ 5 มีนาคม 2553
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ปี 51 
ออกอากาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2551