งานวิจัย PTT Yeast Technology Platform ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver

งานวิจัย PTT Yeast Technology Platform ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver

PTT1

งานวิจัยเรื่อง PTT Yeast Technology Platform ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง โดยผลงานนี้เป็นการร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ และคณะนักวิจัยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา และคุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน PTT Group Excellence Days 2016 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

 PTT2

(ซ้าย) คุณพิษณุ ปิ่นมณี (ขวา) ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

โดยปกติแล้วการทำงานของยีสต์ในการหมักเอทานอล โดยเฉพาะยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งมีการใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส หากต้องการให้ยีสต์ผลิตเอทานอลในปริมาณมาก จำเป็นต้องควบคุมระดับอุณหภูมิในกระบวนการหมักให้อยู่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมมักจะเกิดปฏิกิริยาความร้อนร่วมด้วย และความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกผ่านระบบการหล่อเย็น (Cooling) เพื่อให้จุลินทรีย์ไม่ถูกความร้อนทำลายและยังสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการค้นหายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และหมักเอทานอลที่อุณหภูมิสูงได้ นับเป็นทางเลือกที่ช่วยลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงและไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นในการระบายความร้อน ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 30-35 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์อื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน โดยเฉลี่ยแล้วมักมีอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ดังนั้น งานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาการคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจึงเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2559