นักวิจัยไบโอเทคคว้าทุน IFS-SEARCA Collaborative Research Grant 2016

ดร.อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา นักวิจัยห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ได้รับทุนสนับสนุนจาก The International Foundation for Science-Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (IFS-SEARCA) Collaborative Research Grants 2016 และรางวัล Carolina MacGillavry Collaborative Research Award ภายใต้ชุดโครงการ Climate change adaptation strategy through application of biofloc technology for the improvement of productivity and environmental sustainability of white shrimp Litopenaeus vannamei production in South East Asia เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประเมินความสามารถของจุลินทรีย์ในการประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน โดยชุดโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับ Dr. Magdalena Lenny Situmorang จากสถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Teknologi Bandung) ประเทศอินโดนีเซีย และ Dr. Jomar Fajardo Rabajante จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ วิทยาเขตลอส บานอส (University of the Philippines Los Baños) ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ชุดโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย โดย ดร.อุมาพร เป็นหัวหน้าโครงการย่อยเรื่อง “Effects of biofloc technology application in white shrimp culture system on shrimp health and nutrition through gene and metabolite profiling analyses” โดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 15,000 USD ระยะเวลา 2 ปี (1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2562)
 
IFS SEARCA
 
งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่เรียกว่า “ไบโอฟลอค” ต่อสุขภาพกุ้ง และสารอาหารในกุ้ง เพื่อประโยชน์ในแง่โภชนาการ ที่ผ่านมาการศึกษาสุขภาพกุ้งในระดับโมเลกุลยังมีอยู่อย่างจำกัด ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพกุ้ง ในด้านการเจริญเติบโต ระดับภูมิคุ้มกัน และสารอาหารในกุ้ง ด้วยตัวชี้วัดในระดับยีน และเมตาโบไลท์ โดยการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวจะศึกษาภายใต้สภาวะที่มีการให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (ไบโอฟลอค) และการให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรค เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการตอบสนองของกุ้ง และเพื่อประเมินประโยชน์จากการใช้ไบโอฟลอคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวชี้วัดในระดับยีน และเมตาโบไลท์ที่ได้พัฒนาจากงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ในการประเมินสภาวะที่เหมาะสมของการใช้ไบโอฟลอค เพื่อส่งเสริมสุขภาพกุ้ง และสารอาหารในกุ้งได้ ซึ่งจะสามารถช่วยปรับปรุงวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งให้ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สภาวะโลกร้อน เป็นต้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งมีความยั่งยืนต่อไป

IFS-SEARCA Collaborative Research Grant 2016 เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ทีม AQUASafe ซึ่งมี ดร.อุมาพร เป็นสมาชิกยังได้รับรางวัล Carolina MacGillavry Collaborative Research Award ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ได้จากการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุด จากการจัดลำดับทีมวิจัยที่ได้รับทุน IFS-SEARCA จำนวน 12 ทีม ซึ่งในปี 2560 ทีมนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Carolina MacGillavry Collaborative Research Award มีจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม AQUASafe และทีม CHANGE
 
 
ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2560