ชะนีกับระบบนิเวศวิทยา


ราแมลง


โพลิเมอร์จากราแมลง


ฮาลาบาลา ป่าเพื่อชุมชน


การค้นหาเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การผลิตพลังงาน (เอทานอล)


เอนไซม์ดูโอ นวัตกรรมใหม่เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ


Thai2BIO คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของไทย