โพลิเมอร์จากราแมลง

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน โพลิเมอร์ราแมลง ออกอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551