การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการตรวจสอบไข้หวัดนก


ชุดตรวจไข้หวัดนกด้วยเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์


การพัฒนายารักษามาลาเรีย


เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ


จุลินทรีย์ควบคุมลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก


ระบบช่วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมีย


ชุดทดสอบเลือด Micro Tube Gel Test


ชุดตรวจชนิดไวรัสเดงกี่ (ไข้เลือดออก) แบบฉับไว


ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด