เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (On-site Microbial Reactor หรือ OMR)


ENZease จากแล็ปสู่วิสาหกิจชุมชน


ENZease จากแล็ปสู่อุตสาหกรรม


เทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม


ยีสต์ทนร้อน


ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ


แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์
(Near Zero Waste) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในอุต
สาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง


เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ


สารชีวบำบัดภัณฑ์


เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษ ลดการใช้สารเคมี


งานวิจัยเชื้อราก่อโรคโคนเน่าที่ทำลายป่าชายเลน