เทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม


ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ


แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์
(Near Zero Waste) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในอุต
สาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง


เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ


สารชีวบำบัดภัณฑ์


เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษ ลดการใช้สารเคมี


งานวิจัยเชื้อราก่อโรคโคนเน่าที่ทำลายป่าชายเลน