เทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ความสุขยั่งยืนบนผืนดินเค็ม
ออกอากาศ วันที่ 23 มกราคม 2558
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน พลิกฟื้นดินเค็มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกอากาศ วันที่ 17 มีนาคม 2554
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน แก้ปัญหาดินเค็ม ออกอากาศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551