แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม
ที่ปล­ดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน Zero  waste อุตสาหกรรมแป้งมันไทยไร้ของเสีย
ออกอากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556