งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว


ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน


ข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


ยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์พืช


การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค


การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง


การคัดเลือกพันธุ์และแปรรูปพันธุ์พริก


งานวิจัยและพัฒนาอ้อย


ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย


ชุดตรวจโรคในพืชตระกูลแตง


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการผลิตท่อนพันธุ์ขิงและหัวปทุมมาปลอดโรค


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง


จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักเสาชิงช้ามหามงคล


แผ่นกรองผ้าสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นส้มปลอดโรค


นวัตกรรมการปลูกพืชแนวตั้ง


ตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชด้วย PlantSMART


เกษตรกรสวนองุ่นยิ้มได้ด้วยไวรัส NPV


การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค 


ราบิวเวอเรีย ปราบเพลี้ยศัตรูพืช


ชาวนาผลิตเชื้อบิวเวอเรีย สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์


แผนที่พันธุกรรมของต้นยาง นำทางปรับปรุงพันธุ์ยางพารา 


เสริมรวย ด้วยท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง


NPV ไวรัสกำจัดหนอนในไร่องุ่น


เพลียเพราะเพลี้ย บิวเวอเรียช่วยได้


ชุดตรวจเชื้อก่อโรคพืชตระกูลแตงแบบใหม่ ตรวจไว ได้หลายชนิด 


มะเขือเทศลูกเล็กต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 


นวัตกรรมตรวจโรคเน่าเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง 


การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการตรวจสอบไข้หวัดนก


ชุดตรวจไข้หวัดนกด้วยเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์


การพัฒนายารักษามาลาเรีย


เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ


จุลินทรีย์ควบคุมลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก


ระบบช่วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมีย


ชุดทดสอบเลือด Micro Tube Gel Test


ชุดตรวจชนิดไวรัสเดงกี่ (ไข้เลือดออก) แบบฉับไว


ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด


ตรวจหาเชื้อโรคในอาหารได้ไว ด้วยเทคนิค Bead Array


ยาอมสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม


การผลิต DHA (น้ำมันปลา) จากจุลินทรีย์


ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร


จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์


อาหารปลอดภัยด้วยชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes


เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (On-site Microbial Reactor หรือ OMR)


ENZease จากแล็ปสู่วิสาหกิจชุมชน


ENZease จากแล็ปสู่อุตสาหกรรม

Page 1 of 3