การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก 

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก ออกอากาศวันที่ 11 มีนาคม 2558