ชุดตรวจโรคปลานินและปลาทับทิม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน blueAmp ชุดตรวจโรคปลานิลและปลาทับทิม 
ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ชุดตรวจ blueAmp พัฒนาการเลี้ยงปลาไทยสู่ระดับอุตสาหกรรม
ออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558