งานวิจัยโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน นักวิจัยไบโอเทค กับทุนวิจัยลอรีอัลเพี่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ออกอากาศ วันที่ 13 ตุลาคม 2554