ตรวจหาเชื้อโรคในอาหารได้ไว ด้วยเทคนิค Bead Array


ยาอมสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม


การผลิต DHA (น้ำมันปลา) จากจุลินทรีย์


ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร


จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์


อาหารปลอดภัยด้วยชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes