บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2557