ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Refrigerators และ Freezer -20C

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการ ดังนี้

1.ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส (Refrigerators) จำนวน 5 ตู้

2.ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (Freezer -20C) จำนวน 5 ตู้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2564-6700 ต่อ 3108 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่