การประชุม เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช วันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกองทุนนิวตัน กำหนดจัดการประชุมเรื่อง เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการวิจัยด้านพืชของประเทศที่สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต และนำเสนอแนวทางและแบบอย่างในการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่จากการทำงานวิจัย นอกจากนั้น ยังนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านข้าว ภายใต้กองทุนนิวตัน ที่ร่วมสนับสนุนระหว่าง Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) สหราชอาณาจักร และ สวทช.

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กรมการข้าว
กรมวิชาการเกษตร
กองทุนนิวตัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการวิจัยด้านพืชของประเทศที่สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต และนำเสนอแนวทางและแบบอย่างในการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่จากการทำงานวิจัย 

ปิดรับสมัคร:   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน

ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน: 130 คน

Download เอกสาร: เอกสารประชาสัมพันธ์; แบบลงทะเบียน

**ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง และขอปิดการรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน**

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: 
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382 
โทรสาร 0 2564 6574 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.