การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย สู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560

 

วันที่:     12 - 13 มิถุนายน 2560

สถานที่:  อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

จัดโดย:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 


วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย
2. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยผลของเพรียงทรายต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
3. เพื่อนำเสนอประสบการณ์การเพาะเลี้ยงเพรียงทรายในเชิงพาณิชย์

จำนวนและกลุ่มเป้าหมาย:
- ภาคบรรยาย 50 ท่าน
- ภาคบรรยายและปฏิบัติการ 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน: (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
- ภาคบรรยาย (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.)
           - บุคคลทั่วไป 800 บาท
           - นักศึกษา    500 บาท
- ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (วันจันทร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560)
           - บุคคลทั่วไปและนักศึกษา 1,500 บาท

ปิดรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

Download เอกสาร: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.