การสัมมนา เรื่อง National biobanks and bioresource: Prospects for standardization and networking วันที่ 12 มิถุนายน 2560

 

วันที่    12 มิถุนายน 2560 

สถานที่  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ Vaccine Resource Center ภายใต้โครงการการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนนี้ ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บและบริการชีววัสดุ ที่เกิดจากงานวิจัยในศูนย์ และเครือข่ายฯ ทำให้สามารถให้บริการสำหรับงานวิจัย และการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานพร้อมข้อมูลเชิงเทคนิค และระบบการจัดการที่สะดวกต่อการเข้าถึงและรับบริการแก่ นักวิจัย แพทย์ และอาจารย์ ส่งผลให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ชุดตรวจและวัคซีน และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเครือข่ายฯ กับศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยเพื่อยกระดับความสามารถการให้บริการชีววัสดุวิจัยในประเทศและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์วัคซีน ยาชีววัตถุ เครื่องมือทดสอบทางการแพทย์ ฯลฯ พร้อมทั้งด้านระบบบริหารจัดการคลังสำรอง ทั้งนี้เพื่อเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ของประเทศอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

วิทยากร
1. ดร. นพ.จรุง เมืองชนะ          สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2. ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร            ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
3. ดร. ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4. ดร. วาสนา วิจักขณาลัญฉ์      บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
5. Dr. Yong Zhang            China National Genebank (CNGB), China

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และ นักวิจัยที่มีการทำวิจัยด้านวัคซีน และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมถึงสถาบันหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดเก็บวัสดุชีวภาพต่างๆ ในการวิจัย เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 70 คน

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน**

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ; แบบลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยฝึกอบรม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379-3382
โทรสาร 0 2564 6574
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.