การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เชื้อราที่ปนเปื้อนและสารพิษที่พบในอาหารและกระบวนการผลิต วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560

 

วันที่     1 – 3 สิงหาคม 2560


สถานที่   อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยความร่วมมือของ
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเชื้อราเบื้องต้น การคัดแยก จำแนกเชื้อราโดยใช้ข้อมูลสัณฐานวิทยา และข้อมูลชีวโมเลกุล รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานในแง่การวิเคราะห์สารพิษกลุ่ม aflatoxins และสารพิษกลุ่มอื่นๆ ที่ เชื้อราสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องในอาหาร และในกระบวนการผลิต
- แนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานยีสต์และเชื้อราในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและต่างประเทศ เพื่อการผลิตและส่งออกตามข้อกำหนดภายในประเทศและมาตรฐานสากล

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากภาคเอกชน เช่น ฝ่าย QA, QC, Production ผู้ผลิตอาหาร ผู้ประกอบการ/โรงงานที่เกี่ยวกับอาหาร และหน่วยงานจากภาครัฐที่ปฏิบัติงานและวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราและอาหาร เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยาและสารพิษที่ราสร้างขึ้นในอาหาร รวมทั้งความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
ภาคบรรยาย
     - บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
     - นักศึกษา 1,000 บาท

ภาคบรรยายและปฏิบัติการ
     - บุคคลทั่วไปและนักศึกษา 4,500 บาท

ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง: เอกสารประชาสัมพันธ์; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.