นวัตกรรมทางเทคโนโลยี genome editing

 

วันที่    30  สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.


สถานที่  ห้องประชุม 127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี gene editing ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโครงการวิจัยที่หลากหลาย รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่ประชาคมวิจัย และสังคมให้ความสนใจ ได้แก่ ประเด็นในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
     - บุคคลทั่วไป 800 บาท
     - นักศึกษา 600 บาท

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย

ภาษาไทย (ยกเว้น Dr. Anthony Lim บรรยายภาษาอังกฤษ)


ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง: เอกสารประชาสัมพันธ์; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.