การสัมมนาวิชาการ เรื่อง The Thai-Israeli tomato conference: The current status and the way forward วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

วันที่    1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.50 น.

สถานที่ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย
โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของ ประเทศไทย

ค่าลงทะบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
- นักศึกษา 600 บาท
- บุคคลทั่วไป 800 บาท

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย  ภาษาอังกฤษ (ไม่มีแปลเป็นภาษาไทย)

ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ; แบบลงทะเบียน; แบบลงทะเบียน (.doc); CV-Dr.Nir Atzmon; CV-Dr. Avner Levy; CV-Mr. Guy Don; CV-Dr. Orawan Chatchawankanphanich; CV-Prof. Dr. Suchila Techawongstien

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: 
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.