การสัมมนาวิชาการ เรื่อง Plant Factory วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

 

วันที่    วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

สถานที่ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
Center for Environment, Health and Field Science, Chiba University, Japan


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช ในการผลิตพืชมูลค่าสูง
2.เพื่อแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชให้เหมาะสมต่อการผลิตพืชในประเทศไทย

ค่าลงทะบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
- นักศึกษา    600 บาท
- บุคคลทั่วไป 800 บาท

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย  ภาษาอังกฤษ (มีสรุปเป็นภาษาไทยหลังการบรรยาย)

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: 
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.