การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง”

วันที่            17 – 20 กันยายน 2561

สถานที่       ภาคบรรยาย: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
                 ภาคปฏิบัติการ: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

จัดโดย
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนและกลุ่มเป้าหมาย
30 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ

ลักษณะการอบรม      บรรยาย ปฏิบัติการและปฏิบัติในภาคสนาม

ภาษาที่ใช้ในการอบรม      ภาษาไทย

ค่าลงทะเบียน                  บุคคลทั่วไป / นักศึกษา 5,500 บาท
(ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วัสดุวิทยาศาสตร์ หนังสือ Atlas of Invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand Volume 1 – 4 ยานพาหนะรับ – ส่ง ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่พักที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 2 คืน อาหารรับรองระหว่างการอบรม และอาหารเช้าและอาหารเย็นระหว่างพักที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

ปิดรับสมัคร           วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

Download เอกสาร: เอกสารประชาสัมพันธ์; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.