การสัมมนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้”

วันที่   14 กันยายน 2561

สถานที่   ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย
- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
บริษัท กิบไทย จำกัด

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน นักศึกษา 20 คน และบุคคลทั่วไป 100 คน

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในช่วงของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Thermo Fisher Scientific  

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
- นักศึกษา        700     บาท
- บุคคลทั่วไป    900     บาท

ปิดรับสมัคร    วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

Download เอกสาร เอกสารประชาสัมพันธ์; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.