การสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์

วันที่        31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่   โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี

จัดโดย   
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยความร่วมมือของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบสืบพันธุ์โคนมให้กับเกษตรกร นักสัตวบาล อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การผลิตและการจัดการอาหาร TMR รวมถึงความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
อาจารย์ และ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ รวมถึงเกษตรกร และผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ จำนวน 50 คน

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป / นักศึกษา 1,500 บาท
(ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง วัสดุวิทยาศาสตร์ และเอกสารประกอบการอบรม)

ปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ; แบบลงทะเบียน

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3381
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.