การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

 

วันที่           รอบที่ 1: 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 (ปิดรับสมัคร) 
                 รอบที่ 2: 15 16 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัคร) 


สถานที่       ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับผู้ดำเนินงานและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดำเนินงานและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 1,800 บาท
(ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบการอบรม วัสดุวิทยาศาสตร์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ปิดรับสมัคร
เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ประกาศนียบัตร
ผู้ได้รับประกาศนียบัตรต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องมีผลการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ: ประกาศนียบัตรมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าอบรม

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Workshop Brochure; Registration form (PDF); Registration form (DOC)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.: 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร: 0 2564 6574
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.