การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (3)

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศไทย ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยของทุกท่าน เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
จึงได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัดอบรมไปก่อน
และหวังว่าจะสามารถกำหนดการจัดงานดังกล่าวได้โดยเร็วเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

 

วันที่            25 - 26 มีนาคม 2563 --ปิดรับลงทะเบียน-- 

สถานที่        บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

จัดโดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับผู้ดำเนินงานและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ผู้เข้าอบรมและกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดำเนินงานและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 2,500 บาท
(ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบการอบรม วัสดุวิทยาศาสตร์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ประกาศนียบัตร
ผู้ได้รับประกาศนียบัตรต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องมีผลการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.: 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร: 0 2564 6574
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.