Slide background
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ ทำให้มีความคล่องตัวสูง เพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุน และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วิสัยทัศน์
ไบโอเทค เป็นกำลังหลักของชาติในการผลักดันสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

 

ภารกิจหลักของไบโอเทค
  • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นเลิศ
  • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
  • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ
  • ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม
  • สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม

3 ทศวรรษของไบโอเทค

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2526-2536)
เสริมสร้างให้เกิดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยเพื่อการสร้าง Research capability/capacity ของประเทศในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันที่มีความพร้อมระดับหนึ่ง/สร้างบุคคลากรวิจัยในเทคโนโลยีใหม่ๆ เฉพาะทาง พร้อมทั้งเสริมสร้างมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งอยู่แล้วระดับหนึ่งให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2537-2546)
ร่วมสร้างและพัมนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้พร้อมรองรับการขยายตัวและต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัมนา ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งสถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดตั้งโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อน ริเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในระดับนานาชาติ

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2547-2556)
เติบโตขยายผล สร้างเครือข่ายพันธมิตร ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ สร้างผลกระทบมูลค่าสูง เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เน้นการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปี 2528-2529

เริ่มจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยขึ้น 4 แห่ง ในสถาบันการศึกษาที่มีโครงสร้างพื้นฐาน/ศักยภาพระดับหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมการนำไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละสาขา

• หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช

• หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านจุลินทรีย์

• หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ

• หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

ปี 2533

รัฐบาลเริ่มสนับสนุนโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2533 -2556

ให้ทุนรวม 4,003 ทุน เป็นทุนสาขาชีวภาพ 1,350 ทุน โดยมีผู้รับทุน ตามความต้องการของไบโอเทค 167 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานแล้ว 127 คน