ประธาน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธาน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.

กรรมการ

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม
นายอมเรศ ภูมิรัตน

นางพิมพ์ใจ ใจเย็น
นายวิชา ธิติประเสริฐ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล


นายพาโชค พงษ์พานิช

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการและเศรษฐกิจแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ราชบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์และหัวหน้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านคุ้มครองพันธุ์พืช
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
นายกสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
เลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารระดับสูง เครือเบทาโกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ผู้อำนวยการ ไบโอเทค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ไบโอเทค