ประธาน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธาน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.

กรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายอมเรศ ภูมิรัตน

นางพิมพ์ใจ ใจเย็น
นายวิชา ธิติประเสริฐ
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล


นายพาโชค พงษ์พานิช

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
นางสาวดุษฎี เสียมหาญ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา (ประเภทสาขาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
นายกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
กรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
ผู้อำนวยการ ไบโอเทค
รองผู้อำนวยการ ไบโอเทค