somvong
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
ผู้อำนวยการ

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพืชและวิทยาศาสตร์ดิน จากมหาวิทยาลัยมอนแทนาสเตท (Montana State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ไบโอเทค เมื่อปี 2535 ต่อมาไบโอเทคได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNA TEC) ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร.สมวงษ์ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปี 2552 ต่อมาห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้โอนไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อไบโอเทคจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนมขึ้นในปี 2551 ดร.สมวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม

จากความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านจีโนม ทำให้ ดร.สมวงษ์ เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมนักวิจัยไทย ที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ และสามารถพัฒนาวิธีทดสอบทางพันธุกรรมของสินค้าตัดต่อพันธุกรรม (GM product) เช่น ตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบอาหารดัดแปลงพันธุกรรม จนได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2556 นอกจากนี้ ดร.สมวงษ์ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน และ อ้อย

ดร.สมวงษ์ ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการไบโอเทค คนที่ 6 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559


kuakoon
ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2540 หลังจากจบการศึกษา ดร.เกื้อกูล ได้เข้าเป็นนักวิจัยที่ไบโอเทค จากนั้นในปี 2558 ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมระหว่างไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.เกื้อกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการไบโอเทค กำกับดูแลด้านวิจัยและพัฒนา ในปี 2559

ดร.เกื้อกูล มีความเชี่ยวชาญด้านสมบัติของแป้ง เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์แป้ง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 40 เรื่อง โดยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีในวาระ 25 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ดร.เกื้อกูล ยังเป็นที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย


wonnop
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี 2537 ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2542 งานวิจัยของ ดร.วรรณพ มุ่งเน้นด้านชีวเคมีของอาหาร โดยเฉพาะการศึกษาโปรตีนและเอนไซม์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกว่า 150 เรื่อง ปัจจุบัน ดร.วรรณพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการไบโอเทค ดูแลด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.วรรณพ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลทะกุจิ ประจำปี 2548 ประเภทนักวิจัยดีเด่นในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และในปี 2549 ดร.วรรณพ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น (ประเภทกลุ่ม) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน ดร.วรรณพ เป็นสมาชิก ของ Institute of Food Technologist (IFT) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


juthamas
คุณจุฑามาส อุดมสรยุทธ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และ รักษาการ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ไบโอเทค

คุณจุฑามาส อุดมสรยุทธ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเคมี จากมหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน (University of Aberdeen) ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเข้าทำงานที่ สวทช. ตั้งแต่ปี 2542 และต่อมาในปี 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร ด้านบริหารทั่วไป จนถึงปัจจุบัน และได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ไบโอเทค เพิ่มเติมในปี 2562 โดยกำกับดูแลด้านการวางแผนกลยุทธ์ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล


Nataporn
ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์
รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี 2536 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ ก่อนที่จะรับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาบริหารเทคโนโลยี ในปี 2546 ได้รับปริญญาเอกในสาขาบริหารจัดการจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาทำงานที่ไบโอเทคในตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ

ภายใต้ตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย ดร.นตพร ได้เป็นหัวหน้าทีมในการศึกษาวิจัยนโยบายระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดเป็นเป้าหมายและแผนที่นำทางเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2554) ที่ทำให้เกิดมาตรการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในหลายมิติ รวมทั้งได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตามสาขายุทธศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาได้ถูกต่อยอดใช้ประโยชน์ในเวทีประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็น New S-Curve สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ในปี 2560 ดร.นตพร ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนากำลังคน มีบทบาทในการทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่ออนาคต และสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอเทคภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช ระยะที่ 3 (ปี 2560-2564) เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ปัจจุบัน ดร.นตพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการไบโอเทค กำกับดูแลด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา


theerayut
ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพืชไร่ ปริญญาโทด้านปรับปรุงพันธุ์พืช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญาเอก Crop and Soil Science จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2541 ดร.ธีรยุทธ มีความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการสืบหายีนและการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้ Marker Assisted Selection งานวิจัยด้านการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของ ดร.ธีรยุทธ นั้นเป็นแบบบูรณาการโดยมีความร่วมมือทั้งในประเทศ อาทิ กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยต่างๆ และ ต่างประเทศ อาทิ IRRI Meiji University NAFRI DAR CARDI จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย ต้านทานโรคและแมลง เช่น ข้าวพันธุ์กข 51 (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน) และพันธุ์ กข18 (กข6 ต้านโรคไหม้) ซึ่งข้าวทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้ว พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” พันธุ์ข้าว TS2 กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ข้าวที่ใช้ประโยชน์ในประเทศลุ่มน้ำโขง เช่น ข้าวพันธุ์ซอลโทสินทูเล๊ต (ข้าวทนเค็มที่ได้รับการรับรองของประเทศเมียร์นมา) ทูคาหอม (ข้าวคุณภาพบาสมาติที่ได้รับการรับรองของประเทศเมียร์นมา) เซบั้งไฟ 2 และ 3 (ข้าวหอม ทนน้ำท่วม ทนแล้งที่ได้รับการรับรองของประเทศ สปป. ลาว)

ดร.ธีรยุทธ มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชมากว่า 20 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 90 เรื่อง นอกจากนี้ ดร. ธีรยุทธ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549 จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย รางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ประจำปี 2557 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย


Sorawit
ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์แสงและเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย จาก Ben-Gurion University ประเทศอิสราเอล โดยได้เข้าทำงานที่ไบโอเทค ในปี 2536 ในฐานะนักวิจัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ในปี 2562

ดร.สรวิศ มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านสัตว์น้ำและสาหร่ายมามากกว่า 30 ปี โดยมีส่วนในการก่อตั้งและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกลางของชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.สรวิศ ยังได้พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ (Recirculating Aquaculture System) ซึ่งได้พัฒนาจากระบบหมุนเวียนน้ำระดับห้องปฏิบัติการ มาจนถึงระบบหมุนเวียนน้ำต้นแบบเชิงพาณิชย์ และพัฒนางานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายและแพลงก์ตอน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 70 เรื่อง และได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 150 เรื่อง เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และทุนวิจัยจาก International Foundation for Science (IFS) ประเทศสวีเดน


Anan
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยอลาบามา เบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2548 ด้วยทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังจบการศึกษาจึงเข้าทำงานเป็นนักวิจัยไบโอเทค โดยมุ่งดำเนินงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยด้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งกลุ่มงานวิจัยได้ขยายตัวและก่อตั้งเป็นห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีในเวลาต่อมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ

ดร.อนันต์ มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านโรคที่เกิดจากไวรัสพีอีดี (porcine epidemic diarrhea virus: PEDV) ซึ่งเป็นสาเหตุให้หมูมีอาการท้องร่วงติดต่อรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมา ดร.อนันต์ ได้ดำเนินงานวิจัยด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ดร.อนันต์ ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนสัตว์ ซึ่งโครงการนี้จะสร้างผลกระทบอย่างสูงให้กับงานวิจัย โดยผลิตวัคซีนสุกรที่พัฒนาได้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสพีอีดี (PEDV) ไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสุกร งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และภาคเอกเชน คือ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด และบริษัทไบโอซาย แอนนิมัลเฮลท์ จำกัด


Kobkul
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต่อมาในปี 2543 ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทคในฐานะนักวิจัย และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ในปี 2562

ดร.กอบกุล มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) เทคโนโลยีชีวกระบวนการ (Bioprocess Technology) รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์ (Microbial Lipid) โดยมีผลงานวิจัยทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และผลงานต้นแบบมากกว่า 20 ผลงาน และผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกว่า 50 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับ รางวัลทะกุจิ ประจำปี 2543 และรางวัลทุนวิจัย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2551 (Unesco-L'Oreal Fellowship for “For Women in Science”)


Verawat
ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านชีวเคมี จากวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน (Imperial College London) สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการศึกษาในปี 2546 ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทค โดยในปี 2553 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

ดร.วีระวัฒน์ มีความเชียวชาญด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ (Enzyme technology) เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ (Metagenomic technology) และ การผลิตพลังงานและสารเคมีจากชีวมวลทางการเกษตร (Biorefinery) โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 60 เรื่อง ที่ผ่านมา ดร.วีระวัฒน์ ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากจากสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลเหรียญทองจาก Belgrade Association of Inventors and Authors of Technical Improvements จากผลงานเรื่อง ชุดตรวจสอบเอนไซม์จากจุลินทรีย์ (ENZhance Enzyme Screening Kit) ในปี 2550 และได้รับเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553


Chairat
ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูล
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก MRC National Institute for Medical Research และ University College London สหราชอาณาจักร โดยทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยในการวิจัยวัคซีนสำหรับโรคมาลาเรีย ดร.ชัยรัตน์ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทคในฐานะนักวิจัยในปี 2539 และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ในปี 2562

ดร.ชัยรัตน์ ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย โดยเน้นศึกษากลไกการดื้อยา การค้นหาเป้าหมายใหม่ของยา ตลอดจนการพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติด้านการแพทย์มากกว่า 30 เรื่อง และยังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2547 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 และ 2560


Warinthorn
ดร.วรินธร สงคศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ

ดร.วรินธร สงคศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University) สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลไทย ต่อมาในปี 2546 ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทคในฐานะนักวิจัย และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ในปี 2562

ดร.วรินธร มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้ง การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ และเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติกว่า 20 เรื่อง ผลงานนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติกว่า 60 เรื่อง ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย (Vice President for Research Strategy) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกด้วย


Sithichoke
ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาชีวโมเลกุลพืช จากนั้นได้เริ่มเข้าทำงานที่ไบโอเทคในตำแหน่งนักวิจัยเมื่อปี 2547 และต่อมาในปี 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ

ดร.สิทธิโชค ดำเนินงานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของพืชเศรษฐกิจ เช่น งานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อปรับปรุงยางพาราทนแล้ง และการบูรณาการเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อย เป็นต้น นอกจากงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชแล้ว ดร.สิทธิโชค ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจีโนมิกส์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการศึกษาทรัพยากรชีวภาพอีกด้วย ดร.สิทธิโชค ได้รับเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีวโมเลกุลพืช ประจำปี 2555


Sissades
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยาชีวภาพแห่งชาติ

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม (University of Notre Dame) สหรัฐอเมริกา ดร.ศิษเฎศ เข้ามาเริ่มงานใน สวทช. ในปี 2542 ในฐานะนักวิจัยเนคเทค ต่อมาในปี 2547 ได้ย้ายมาทำงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศที่ไบโอเทค และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ในปี 2550 จากนั้น ในปี 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการธนาคารทรัพยาชีวภาพแห่งชาติ

ดร.ศิษเฎศ มีผลงานวิจัยที่ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกว่า 15 ผลงาน และมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในหนังสือ และวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 80 เรื่อง ที่ผ่านมา ดร.ศิษเฎศ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยต่างๆ อาทิ Meritorious Service Award จาก Asia Pacific Bioinformatics Network (APBioNet) ปี 2554 และ 2555 รางวัล TRF- OHEC -Scopus Researcher Awards ในปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 20 คณะกรรมการ (Executive Committee) ของ APBioNet ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานด้านชีวสารสนเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นรองบรรณาธิการ (associate editor) ของวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Human Genetics - Nature และประธานเครือข่ายชีวสารสนเทศของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย อีกด้วย