somvong
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
ผู้อำนวยการ

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพืชและวิทยาศาสตร์ดิน จากมหาวิทยาลัยมอนแทนาสเตท (Montana State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ไบโอเทค เมื่อปี 2535 ต่อมาไบโอเทคได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNA TEC) ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร.สมวงษ์ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปี 2552 เมื่อห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้โอนไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อไบโอเทคจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนมขึ้นในปี 2551 ดร.สมวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม

จากความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านจีโนม ทำให้ ดร.สมวงษ์ เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมนักวิจัยไทย ที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ และสามารถพัฒนาวิธีทดสอบทางพันธุกรรมของสินค้าตัดต่อพันธุกรรม (GM product) เช่น ตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบอาหารดัดแปลงพันธุกรรม จนได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2556 นอกจากนี้ ดร.สมวงษ์ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน และ อ้อย

ดร.สมวงษ์ ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการไบโอเทค คนที่ 6 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559


คุณดุษฎี เสียมหาญ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

คุณดุษฎี เสียมหาญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ทุน Australian Development Co-operation Scholarship Scheme (ADCSS) และเข้าทำงานที่ไบโอเทค ในปี 2538 โดยรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์และติดตามผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช งานความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงกำกับดูแลโครงการระหว่างประเทศ ต่อมาในปี 2543 คุณดุษฎี ได้ก่อตั้งฝ่ายติดตามและประเมินผล และเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมขึ้นเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ คุณดุษฎี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ ไบโอเทค กำกับดูแลด้านการวางแผนกลยุทธ์ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล


Kuakoon
ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2540 หลังจากจบการศึกษา ดร. เกื้อกูล ได้เข้าเป็นนักวิจัยที่ไบโอเทค จากนั้นในปี 2558 ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมระหว่างไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. เกื้อกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการไบโอเทค กำกับดูแลด้านวิจัยและพัฒนา

ดร. เกื้อกูล มีความเชี่ยวชาญด้านสมบัติของแป้ง เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์แป้ง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 40 เรื่อง โดยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีในวาระ 25 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ดร. เกื้อกูล ยังเป็นที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย


ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย) และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

ดร. วรรณพ วิเศษสงวน เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี 2537 ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2542 งานวิจัยของ ดร. วรรณพ มุ่งเน้นด้านชีวเคมีของอาหาร โดยเฉพาะการศึกษาโปรตีนและเอนไซม์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกว่า 150 เรื่อง

ดร. วรรณพ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลทะกุจิ ประจำปี 2548 ประเภทนักวิจัยดีเด่นในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และในปี 2549 ดร.วรรณพ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น (ประเภทกลุ่ม) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน ดร.วรรณพ เป็นสมาชิก ของ Institute of Food Technologist (IFT) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Nataporn
ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์
รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนากำลังคน

ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์ เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี 2536 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ ก่อนที่จะรับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาบริหารเทคโนโลยี ในปี 2546 ได้รับปริญญาเอกในสาขาบริหารจัดการจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาทำงานที่ไบโอเทคในตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ

ภายใต้ตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย ดร. นตพร ได้เป็นหัวหน้าทีมในการศึกษาวิจัยนโยบายระดับประเทศ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดเป็นเป้าหมายและแผนที่นำทางเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2554) ที่ทำให้เกิดมาตรการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในหลายมิติ รวมทั้งได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตามสาขายุทธศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาได้ถูกต่อยอดใช้ประโยชน์ในเวทีประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็น New S-Curve สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในปี 2560 ดร. นตพร ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนากำลังคน มีบทบาทในการทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่ออนาคต และสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอเทคภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช ระยะที่ 3 (ปี 2560-2564) เพื่อตอบโจทย์ประเทศ


Theerayut
ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สำเร็จการศึกษาระดับตรีด้านพืชไร่ ปริญญาโทด้านปรับปรุงพันธุ์พืช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญาเอก Crop and Soil Science จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2541 ดร. ธีรยุทธ มีความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการสืบหายีนและการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้ Marker Assisted Selection งานวิจัยด้านการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของ ดร ธีรยุทธ นั้นเป็นแบบบูรณาการโดยมีความร่วมมือทั้งในประเทศ อาทิ กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยต่างๆ และ ต่างประเทศ อาทิ IRRI Meiji University NAFRI DAR CARDI จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย ต้านทานโรคและแมลง เช่น ข้าวพันธุ์กข 51 (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน) และพันธุ์ กข18 (กข6 ต้านโรคไหม้) ซึ่งข้าวทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้ว พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” พันธุ์ข้าว TS2 กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ข้าวที่ใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำโขง เช่น ข้าวพันธุ์ ซอลโทสินทูเล๊ต (ข้าวทนเค็มที่ได้รับการรับรองของประเทศเมียร์นมา) ทูคาหอม (ข้าวคุณภาพบาสมาติที่ได้รับการรับรองของประเทศเมียร์นมา) เซบั้งไฟ 2 และ 3 (ข้าวหอม ทนน้ำท่วม ทนแล้งที่ได้รับการรับรองของประเทศ สปป. ลาว)

ดร. ธีรยุทธ มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชมากว่า 20 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 90 เรื่อง นอกจากนี้ ดร. ธีรยุทธ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549 จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย รางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ประจำปี 2557 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย


ดร. สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยชีวโมเลกุลทางการแพทย์

ดร. สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี จากการทำงานวิจัยด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย เมื่อปี 2537 จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุมาลี มีความสนใจงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนายาต้านมาลาเรีย ชีวเคมี และจีโนมิกส์เชิงหน้าที่ของเชื้อมาลาเรีย เป็นต้น ซึ่งมีผลงานวิจัยกว่า 65 เรื่องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ พร้อมกันนี้ยังมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2547 ดร. สุมาลี ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทงานวิจัยดีเด่น โดยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และในปี 2548 ดร. สุมาลี เป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยที่มอบให้นักวิจัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (International Research Scholarship) จาก สถาบันการแพทย์โฮเวิร์ดฮิวส์ (Howard Hughes Medical Institute, HHMI)


ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล จาก มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง (University of Stirling) สหราชอาณาจักร ก่อนที่จะมาร่วมงานกับไบโอเทค ในปี 2539 งานวิจัยของ ดร. ศิราวุธ เน้นการพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งผลงานวิจัยกว่า 80 เรื่องของ ดร.ศิราวุธ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ดร.ศิราวุธ ยังเป็นหนึ่งในบอร์ดบรรณาธิการของวารสารระดับสากลกว่า 20 ฉบับ อาทิ Developmental and Comparative Immunology และ Advances in Molecular Medicine เป็นต้น

ดร. ศิราวุธ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในปี 2543 และนักเทคโนโลยีดีเด่น (ประเภทกลุ่ม) ในปี 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี 2544 ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายและการศึกษาพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ดร. ศิราวุธ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2547 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับทุนวิจัยจากองค์กรส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน ดร. ศิราวุธ เป็นสมาชิกของ The Fisheries Society of British Isles (FSBI) และ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Nitsara
ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกาและเริ่มทำงานเป็นนักวิจัยที่ไบโอเทคในปี 2547 ต่อมาในปี 2550 ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ดร. นิศรา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 40 เรื่อง และได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 60 เรื่อง

ตัวอย่างรางวัลผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จของ ดร. นิศรา ได้แก่ ทุนวิจัย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2552 (Unesco-L'Oreal Fellowship for “For Women in Science”) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2553 จากผลงานชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารโดยใช้เทคนิคแอนติบอดี้อะเรย์ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ปี 2554 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี 2554 ได้รับทุนวิจัย Marie Curie Incoming International Fellowship จากสหภาพยุโรป ภายใต้ Framework Program 7 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น ดร. นิศราได้รับการยอมรับในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 43 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่จากทั่วโลก ให้ร่วมงาน The Inter Academy Panel ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงาน World Economic Forum ในปี 2551 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานร่วม (Co-Chair) ของ Global Young Academy ในปี 2553 และได้รับเลือกให้เป็น Young Global Leader 2013 จาก World Economic Forum ในปี 2556


Dr.Sithichoke
ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาชีวโมเลกุลพืช จากนั้นได้เริ่มเข้าทำงานที่ไบโอเทคในตำแหน่งนักวิจัยเมื่อปี 2547 และต่อมาในปี 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม

ดร.สิทธิโชคดำเนินงานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของพืชเศรษฐกิจ เช่น งานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อปรับปรุงยางพาราทนแล้ง และการบูรณาการเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อย เป็นต้น นอกจากงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชแล้ว ดร.สิทธิโชคได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจีโนมิกส์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการศึกษาทรัพยากรชีวภาพอีกด้วย  ดร.สิทธิโชค ได้รับเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีวโมเลกุลพืช ประจำปี 2555


Anan
ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี

ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยอลาบามา เบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2548 ด้วยทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังจบการศึกษาจึงเข้าทำงานเป็นนักวิจัยไบโอเทค โดยมุ่งดำเนินงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยด้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งกลุ่มงานวิจัยได้ขยายตัวและก่อตั้งเป็นห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ ดร. อนันต์ มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านโรคที่เกิดจากไวรัสพีอีดี (porcine epidemic diarrhea virus: PEDV) ซึ่งเป็นสาเหตุให้หมูมีอาการท้องร่วงติดต่อรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมา ดร. อนันต์ ได้ดำเนินงานวิจัยด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ดร. อนันต์ ได้มีโอกาสรับเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนสัตว์ ซึ่งโครงการนี้จะสร้างผลกระทบอย่างสูงให้กับงานวิจัย โดยผลิตวัคซีนสุกรที่พัฒนาได้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสพีอีดี (PEDV) ไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสุกร งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และภาคเอกเชน คือ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด และบริษัทไบโอซาย แอนนิมัลเฮลท์ จำกัด


Supawadee
ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ

ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาปริญญาโท-เอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (University of Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2545 ดร. สุภาวดี ได้เข้าเป็นนักวิจัยที่ไบโอเทค และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ Information systems

ที่ผ่านมา ดร. สุภาวดี ยังได้รับทุน UNESCO-IUMS-SGM เพื่อทำวิจัยด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและชีวสารสนเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ดร. สุภาวดี ยังมีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลจุลินทรีย์ อาทิ คณะทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลจุลินทรีย์ในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก คณะทำงานเพื่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะทำงานของ The Committee on Data for Science and Technology (CODATA) ด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านจุลินทรีย์(CODATA Task Group on Advancing Informatics for Microbiology) เป็นต้น


Verawat
ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์

ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านชีวเคมี จากวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London) สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการศึกษาในปี 2546 ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทค โดยในปี 2553 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์

ดร. วีระวัฒน์ มีความเชียวชาญด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ (Enzyme technology) เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ (Metagenomic technology) และ การผลิตพลังงานและสารเคมีจากชีวมวลทางการเกษตร (Biorefinery) โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 60 เรื่อง ที่ผ่านมา ดร. วีระวัฒน์ ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากจากสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลเหรียญทองจาก Belgrade Association of Inventors and Authors of Technical Improvements จากผลงานเรื่อง ชุดตรวจสอบเอนไซม์จากจุลินทรีย์ (ENZhance Enzyme Screening Kit) ในปี 2550 และได้รับเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553